De medische machtiging voor de bedrijfsarts, rechten en plichten

Om een juiste beoordeling te maken heeft de bedrijfsarts soms medische inlichtingen nodig van een ziek gemelde werknemer. Bij langdurige ziekte of ter onderbouwing of verduidelijking van het dossier wordt daarom verzocht om een medische machtiging aan de werknemer in kwestie. Daarmee geeft hij (of zij) toestemming om deze informatie bij de behandelende specialist(en) in te winnen.

Het opvragen van deze gegevens wordt in opdracht van de bedrijfsarts gedaan. 

Wat wordt er verwacht van de werknemer?

Op de medische machtiging staan de algemene gegevens van de werknemer. De vaste gegevens zijn alvast ingevuld.

Omdat enkel het gedeelte van het ziektedossier bij de desbetreffende specialist wordt opgevraagd, waarover het bij deze beoordeling gaat, geeft de werknemer aan welke klachten hij (of zij) op dat moment heeft. Het hele dossier opvragen bij de behandelaar mag wettelijk niet. De arbodienst mag alleen informatie inwinnen over de huidige medische en/of psychische problematiek.

Daarnaast geeft de werknemer aan bij welke specialist(en) de gegevens kunnen worden ingewonnen: de huisarts, neuroloog, cardioloog, etc. De bedrijfsarts geeft bij de re-integratieconsulent aan van welke behandelaar hij medische informatie nodig heeft, eventueel aangevuld met een specifieke vraag.

De werknemer geeft bovendien de NAW-gegevens, de naam van de behandelaar en het telefoonnummer door, zodat de aanvraag naar het juiste adres/persoon gezonden wordt.

Met de handtekening van de werknemer wordt de medische machtiging geformaliseerd.

Is de werknemer verplicht mee te werken aan de medische machtiging?

Wanneer de werknemer niet wil meewerken, dan mag hij dit melden. In veel gevallen kan het dossier echter niet goed opgepakt en beoordeeld worden zonder deze kennis. Inzage in de achterliggende medische informatie is vaak nodig om goed re-integratieadvies te verstrekken.

Als werkgever kunt u op dat moment beslissen dat uw werknemer verwijtbaar is. Hierin kunt u zich beroepen op 3 artikelen van het Burgerlijk Wetboek:

  1. artikel 629 lid 3, c: weigeren passend werk te verrichten. Dit is van toepassing wanneer de arts geen beslissing over werkhervatting kan nemen op basis van de informatie, die de werknemer hem verstrekt
  2. of artikel 629, lid 3, d: weigeren mee te werken aan redelijk gegeven voorschriften gericht op re-integratie
  3. ook kan de hoofdregel van artikel 7: 727 van toepassing zijn: geen arbeid, geen loon.

Wat wordt opgevraagd met de medische machtiging?

Alleen de informatie, waarmee de werknemer op dat moment ziek gemeld is, kan opgevraagd worden met de medische machtiging. De desbetreffende behandelaar moet ingevuld zijn op deze machtiging (zie hierboven).

Op welke termijn moet medische informatie worden verstrekt?

Onze ervaring is dat de behandelaar liever behandelt dan zich bezighoudt met het administratieve deel. De gemiddelde verwerkingsduur van de specialist is 3-6 weken voor de arbodienst de opgevraagde informatie ontvangt.

Houd hier dus rekening mee.

En dan?

De bedrijfsarts of de re-integratieconsulent stelt de werknemer op de hoogte van de conclusie van de arts en geeft eventueel verder advies over de re-integratie. Ook u als werkgever wordt geïnformeerd over het advies. Het medische deel wordt, zoals de wet het voorschrijft, niet met u gedeeld.

Een medische machtiging ter preventie

Soms is een medewerker niet ziek gemeld, maar kan hij (of zij) bepaalde handelingen niet verrichten of dreigt hij uit te vallen door klachten.

In deze gevallen kan in overleg met de medewerker en de bedrijfsarts besloten worden de medische informatie op te vragen om uitval te voorkomen of helderheid te krijgen in wat hij wel en niet kan.

Ook hier moet de werknemer schriftelijk toestemming geven voor het opvragen van medische informatie en het delen van het advies van de bedrijfsarts met de werkgever. En ook nu mag het medische gedeelte niet worden gedeeld.

Hebt u vragen over de medische machtiging? Neem dan contact met ons op.