Je laat elkaar niet

in de kou staan, toch?

De kortste weg naar een lager verzuim

Blog!2017-05-12T12:25:49+02:00

Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit van kracht. Een aantal belangrijkste bepalingen van de nieuwe Arbowet zijn:

  • Iedere werkgever dient een basiscontract te hebben met een Arbodienst of bedrijfsarts. Hiervoor gelden minimumeisen
  • Iedere werknemer heeft het recht om middels een Arbeidsomstandigheden spreekuur de bedrijfsarts te bezoeken.
  • Werknemers hebben het recht om het oordeel van de bedrijfsarts te laten toetsen door een andere bedrijfsarts, de z.g. Second Opinion
  • De bedrijfsarts heeft het recht en de mogelijkheid om iedere werkplek in het bedrijf te bezoeken.

(meer…)

Een arbeidsconflict en ‘gedoe op de werkvloer’ zijn regelmatig redenen om te verzuimen. Jaarlijks zijn er tussen 70.000 en 100.000 ziekmeldingen als gevolg van een conflict op de werkvloer. Wegblijven blijkt voor veel werknemers vaak de enige uitweg als er ruzie tussen collega’s of een meningsverschil met de direct leidinggevende is.  (meer…)

Adrie is op 16 januari opgenomen voor een geplande ingreep in het ziekenhuis. Hij heeft geen contact opgenomen met de arbodienst en ook zijn werkgever is niet op de hoogte gesteld. Hier is sprake van ziekte en Adrie had zich dan ook volgens de regels moeten ziek melden bij zijn werkgever en de arbodienst. De vraag is echter of hij op de hoogte was van deze regels.

Een verzuimprotocol schept binnen een bedrijf duidelijkheid in de regelgeving rond ziekmeldingen en vertaalt de Wet Verbetering Poortwachter naar de dagelijkse praktijk.  (meer…)

Een werknemer die ziek gemeld is en op vakantie wil.
Of een medewerker die tijdens zijn (of haar) vakantie ziek wordt.
Hoe gaat u daarmee om als werkgever, maar ook als werknemer? Wat zijn ieders rechten en plichten en hoe legt u deze zaken het beste vast om problemen te voorkomen? (meer…)

Als werkgever bent u graag op de hoogte van wat een zieke werknemer mankeert om een inschatting te maken of en wanneer hij of zij op het werk terugkomt. Eventueel wat daarvoor nodig is. U bent echter beperkt in wat u vragen en weten mag over de achtergrond en de reden van de ziekte. Dit heeft te maken met 3 verdragen/wetten, die de basis vormen voor onze privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens is daar een van. De wet bepaalt hoe om te gaan met medische informatie bij een zieke werknemer.  (meer…)

Ga naar de bovenkant