Een werknemer die ziek gemeld is en op vakantie wil.
Of een medewerker die tijdens zijn (of haar) vakantie ziek wordt.
Hoe gaat u daarmee om als werkgever, maar ook als werknemer? Wat zijn ieders rechten en plichten en hoe legt u deze zaken het beste vast om problemen te voorkomen?

Want…

Misschien hebt u het als werkgever al weleens bij de hand gehad: uw medewerker belt u vanuit het buitenland om zich ziek te melden en geeft aan niet terug te kunnen reizen naar Nederland.  Vervolgens hebt u wekenlang geen contact met hem. Bij terugkomst heeft hij een doktersverklaring die onleesbaar en incompleet is. Of uw werknemer zit ziek thuis en dient een vakantiewens in, langer dan de wettelijke vakantiedagen. Hij stelt dat hij deze heeft opgebouwd volgens zijn contract of de cao. Maar hoe zit het echt?

Wij ontwarren de kluwen rond ziek-zijn en op vakantie gaan graag voor u als werkgever én als werknemer.

 1. Mag uw ziekgemelde werknemer op vakantie?

Om maar met de deur in huis te vallen: ja, dat mag, maar alleen als zijn (of haar) re-integratie en/of herstel niet door deze vakantie belemmerd wordt. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met uw bedrijfsarts en zijn oordeel te vragen. Uiteindelijk beslist u als werkgever of u wel of geen toestemming verleent.

 1. Moet een zieke medewerker vakantiedagen inleveren als hij op vakantie gaat?

Dat ligt eraan.

Om te beginnen moet hij hetzelfde aantal vakantiedagen opnemen als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook als hij tijdens zijn ziekte nog gedeeltelijk arbeid verricht.

Als werkgever mag u echter niet zomaar wettelijke vakantiedagen afschrijven tijdens ziekte, maar omdat dit in de wet niet expliciet geregeld is, raden wij u het volgende aan:

 1. geeft uw werknemer toestemming (schriftelijk) op het afschrijven van vakantiedagen? Dan mag u deze afschrijven
 2. geeft uw werknemer deze schriftelijke toestemming niet, dan kunt u deze dagen niet afschrijven. U mag echter uw toestemming om op vakantie te gaan intrekken.

Houd als werkgever bovendien rekening met de regel, dat een medewerker evenveel (wettelijke) vakantiedagen opbouwt bij arbeidsongeschiktheid als wanneer hij gewoon aan het werk zou zijn. Dat onderscheid is sinds 2012 vervallen.

 1. Moet een zieke werknemer bovenwettelijke vakantiedagen inleveren?

Volgens de arbeidsovereenkomst of de cao kan uw werknemer eventueel extra vakantiedagen opbouwen bovenop het wettelijke aantal. Dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

Ook voor het afschrijven van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte hebt u de schriftelijke toestemming van uw medewerker nodig, tenzij hierover andere afspraken zijn vastgelegd in het contract. Geeft hij zijn toestemming niet, dan hoeft u de extra vakantiedagen niet te geven.

 1. Wat kunt u als werknemer doen als uw werkgever geen toestemming geeft om op vakantie te gaan?

Veelal heeft uw werkgever hierover advies gevraagd aan de bedrijfsarts. Als uw werkgever geen toestemming aan u verleent om op vakantie te gaan, dan kunt u nog 1 ding doen: een deskundig oordeel aanvragen bij het UWV.
Doet u dat niet en gaat u toch op vakantie, dan mag uw werkgever doorbetaling van loon staken. De zwaarste sanctie is ontslag op staande voet, maar daar zijn werkgevers voorzichtig mee, want er zijn voldoende cases, waarbij de rechter dit een te zwaar middel vond.

 1. Wat als uw werknemer ziek wordt tijdens vakantie?

Wanneer een medewerker ziek wordt op vakantie, dan moet hij zich ziek melden volgens afspraak, dus bij de juiste personen en bij voorkeur op het juiste tijdstip, het tijdverschil in acht genomen. Cruciaal is dat de medewerker (telefonisch) bereikbaar is.

Uw werknemer moet u een officiële doktersverklaring kunnen overhandigen, waarin staat wat de diagnose is, welk advies hij heeft gekregen en wat de verwachting is van de duur van de ziekte. In dat geval zullen de resterende vakantiedagen als ziektedagen (artikel 7:637-2 van het Burgerlijk Wetboek) worden beschouwd. De vakantiedagen blijven dus staan. U kunt uw werknemer vragen om de doktersverklaring alvast naar u te faxen of te mailen, zodat de bedrijfsarts een globale beoordeling kan maken.

Ziekte en vakantie in het verzuimprotocol

Bij Arbo Triple One adviseren wij onze klanten om de volgende zaken in hun verzuimprotocol op te nemen:

 • dat de doktersverklaring in het Nederlands, Engels, Frans of Duits en duidelijk leesbaar moet zijn opgesteld
 • welke gegevens verder op de doktersverklaring vermeld moeten staan
 • hoe de medewerker omgaan moet met ziekte en met name aandacht te schenken aan de doktersverklaring bij ziekte tijdens vakantie in het buitenland
 • dat een zieke werknemer zich bovendien moet melden bij de desbetreffende officiële instantie in een aantal landen. De lijst van landen en officiële instanties is op aanvraag bij ons verkrijgbaar. Maak hier gebruik van bij het vormgeven van uw eigen verzuimprotocol.
 1. Wat te doen nadat uw zieke medewerker thuiskomt?

Moet de zieke medewerker bij terugkomst naar de bedrijfsarts? Nee, dat hoeft niet per se. Indien nodig kan de bedrijfsarts op basis van de doktersverklaring besluiten de gezondheidstoestand van uw werknemer opnieuw te beoordelen. Ook brengt hij in kaart of dat iets betekent voor zijn werkzaamheden. Bovendien kunt u op basis van de doktersverklaring of de verklaring van de bedrijfsarts vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden aangemerkt.

Hebt u vragen over ziekte en vakantie, het verzuimprotocol en de verzuimbegeleiding van zieke werknemers tijdens de vakantieperiode? Neem dan direct contact met ons op. De zomervakantie komt eraan en problemen voorkomen is beter dan genezen. Het kan u onnodige hoofdbrekens, tijd en kosten besparen.