Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit van kracht. Een aantal belangrijkste bepalingen van de nieuwe Arbowet zijn:

 • Iedere werkgever dient een basiscontract te hebben met een Arbodienst of bedrijfsarts. Hiervoor gelden minimumeisen
 • Iedere werknemer heeft het recht om middels een Arbeidsomstandigheden spreekuur de bedrijfsarts te bezoeken.
 • Werknemers hebben het recht om het oordeel van de bedrijfsarts te laten toetsen door een andere bedrijfsarts, de z.g. Second Opinion
 • De bedrijfsarts heeft het recht en de mogelijkheid om iedere werkplek in het bedrijf te bezoeken.

Uit recent onderzoek blijkt dan zo’n 40% van alle bedrijven nog geen basiscontract heeft. Op 1 juli a.s. dienen bedrijven een basiscontract te hebben afgesloten met een bedrijfsarts of Arbodienst.

Boetes door de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De inspectie SZW kan boetes opleggen bij het niet naleven van de wetgeving. Sinds 1 september 2017 zijn de regels voor het opleggen van boetes aangepast aan de veranderende wetgeving. Sindsdien geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet.

De inspectie SWZ kan direct een boete opleggen als een werkgever geen basiscontract heeft, of als in het basiscontract geen bepalingen zijn opgenomen hoe de werkgever ondersteund wordt in het geval een werknemer ziek wordt.

Welke boetes kunnen erop gelegd worden, hoe hoog zijn ze en aan wie kunnen ze worden uitgedeeld. Hier volgen de belangrijkste boetes.

Boetes met betrekking tot het basiscontract

 • Het niet hebben van een basiscontract kan een boete opleveren van € 1.500
 • Een basiscontract wat niet compleet is kan een boete opleveren van € 750
 • Als de werkwijze van de bedrijfsarts ontbreekt kan dat een boete opleveren van € 1.500
 • Het ontbreken van afspraken met betrekking tot de ondersteuning bij het verzuim levert een boete op van € 750
 • Het ontbreken van een bepaling inzake het Arbeidsomstandigheden spreekuur levert een boete op van € 1.500

Boetes met betrekking tot de bedrijfsarts

 • Als de medewerker geen adequate toegang tot de bedrijfsarts heeft is de boete € 1.500
 • Als de bedrijfsarts niet in staat is de werkplek te bezoeken levert dat een boete van € 1.500 op
 • Geen afschrift van een advies bij het ontbreken van een OR of personeelsvereniging

Boetes rondom de Second Opinion

 • Als een Second Opinion voor de werknemer niet mogelijk is volgt een boeten van € 1.500
 • Het niet juist ter beschikking stellen van een Second Opinion leidt tot een boeten van € 1.500

De inspectie SWZ kan in een bedrijf onaangekondigd een controle uitvoeren. De werkgever is verplicht aan deze controle mee te werken.

Bekijk hier alle boeteregels in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet.

Heeft u nog geen basiscontract of bent u niet zeker dat uw contract aan alle wettelijke vereisten voldoet, neem dan contact met op ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.