Arbo Triple One streeft ernaar zijn dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een belangrijke rol. Voldoet de dienstverlening niet aan uw verwachtingen, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons, zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een transparante afhandeling van uw klacht heeft Arbo Triple One een duidelijke klachtenprocedure. Arbo Triple One beschouwt klachten als een mogelijkheid om de kwaliteit van de dienstverlening naar haar klanten toe te verbeteren.

Definities:

 • Onder een ‘Klacht’ wordt verstaan : iedere uiting van onvrede door of namens een belanghebbende;
 • Onder een ‘Klager’ wordt verstaan een belanghebbende;
 • Onder ‘Dienstverlener’ wordt verstaan: Arbo Triple One B.V;
 • Onder een ‘Werkdag’ wordt verstaan: een dag niet zijnde een zaterdag, zondag of erkende feestdag;
 • Onder een ‘Week’ wordt verstaan: een periode beginnend op een werkdag en eindigend 7 dagen later om 24.00 uur.
 1. Klacht indienen

Klager kan zijn klacht schriftelijk indienen, omdat zijn tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer van Dienstverlener. Naast de melding per brief of per e-email is er ook een mogelijkheid via het digitale formulier op onze website. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen 15 werkdagen een officiële reactie.

 1. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de daarvoor verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting eventueel telefonisch contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen de organisatie van Dienstverlener gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

 1. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie komt Dienstverlener tot een uitspraak. Binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt Klager van Dienstverlener een officiële reactie. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Dienstverlener aanbrengt.

Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

 1. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Dienstverlener te Zeist. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

 1. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten te Tilburg via https://ga.klachtenregeling.nl. Zie ook www.oval.nl. Deze werkwijze is volgens de ‘Uniforme klachtenprocedure Arbodiensten van de Brancheorganisatie’.

Klachten m.b.t. arbeidsomstandigheden onderzoek en arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Voor klachten over het arbeidsomstandigheden onderzoek en arbeidsgezondheidskundig onderzoek is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. Dit geldt alleen als de klacht betrekking heeft op de bedrijfsarts. Indien de Wkkgz van toepassing is geldt in eerste instantie ook de algemene klachtenregeling van Dienstverlener. Wanneer u daarna niet tevreden bent- over de afhandeling kunt u de klacht binnen een maand voorleggen aan de Geschillencommissie Arbodiensten via: Postbus 90154, 5000 LG Tilburg.

Uitzonderingen

Op bovenstaande regeling zijn niet van toepassing:

 • Onvrede over een advies van de bedrijfsarts om het werk (gedeeltelijk) te hervatten valt niet onder de klachtenregeling (de klacht is dan niet ontvankelijk). Daarvoor is, onder bepaalde voorwaarden, de procedure deskundigenoordeel bedoeld (zie uwv.nl);
 • Wanneer aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd door het UWV en u bent van mening dat Arbo Triple One hiervoor verantwoordelijk is, is deze klachtenprocedure eveneens niet van toepassing;
 • Ook een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van Dienstverlener meent te hebben opgelopen, wordt niet binnen de klachtprocedure behandeld, maar door onze afdeling Juridische zaken.

Contact

Hebt u een vraag? Neem contact met ons op via het formulier op onze website