Algemene voorwaarden Arbo Triple One 

1. Definities en interpretatie 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Arbo Triple One: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arbo Triple One B.V. statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60930470;

Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 11 en verder, die van toepassing zijn op de Consultancy Diensten;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de levering van Diensten;

Diensten: de diensten (waaronder begrepen de Consultancy Diensten) die Arbo Triple One op grond van een Overeenkomst kan leveren;

Consultancy Diensten: de consultancy diensten, waaronder in ieder geval kunnen vallen het geven van Trainingen, die Arbo Triple One op grond van de Overeenkomst kan leveren;

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee Arbo Triple One onderhandelt over het sluiten van een Overeenkomst dan wel waarmee Arbo Triple One een overeenkomst heeft afgesloten;

Overeenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen Arbo Triple One en Opdrachtgever die tot stand komt op de wijze zoals beschreven in artikel 3.3;

Project: een in de Overeenkomst beschreven project;

Partijen: Arbo Triple One en Opdrachtgever gezamenlijk, of afzonderlijk genoemd als “Partij”;

Training: de – in de Overeenkomst beschreven opleiding;

Traject: een in de Overeenkomst beschreven traject;

Werknemer: een werknemer van de Opdrachtgever.

 

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Arbo Triple One en op alle Overeenkomsten die door Partijen worden gesloten alsmede op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.

2.2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Door ondertekening van enige Overeenkomst met Arbo Triple One, waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart de Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

2.4. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Arbo Triple One zijn bevestigd.Deze afwijkingen en/of aanvullingen gelden dan uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt.

2.5. Indien Arbo Triple One één of meer aan haar, op grond van deze Algemene Voorwaarden toekomende rechten niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen enkel recht ontlenen voor de toekomst.

2.6. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. Indien er sprake is van strijdigheid tussen de diverse bepalingen, bepaalt Arbo Triple One welke bepaling(en) voorrang heeft/hebben.

2.7. Arbo Triple One is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Arbo Triple One verplicht zich om tijdig voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

2.8 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden respectievelijk de Aanvullende Voorwaarden en de bepalingen in de Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst. 2

 

3. Offertes en de totstandkoming van een Overeenkomst 

3.1. Alle offertes van Arbo Triple One, in welke vorm ook gedaan, zijn, tenzij door Arbo Triple One schriftelijk anders is bevestigd, vrijblijvend. Offertes van Arbo Triple One zijn geldig gedurende een periode van twee (2) maanden na de offertedatum, tenzij in de offerte anders is vermeld, en maken deel uit van een Overeenkomst, zodra deze tot stand is gekomen.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Arbo Triple One verstrekte gegevens waarop Arbo Triple One haar aanbieding baseert.

3.3. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van de offerte van Arbo Triple One door de Opdrachtgever, dan wel door het rechtsgeldig ondertekenen van een door Arbo Triple One opgestelde concept-overeenkomst. In het geval dat de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van de offerte van Arbo Triple One komt een Overeenkomst pas dan tot stand op het moment dat Arbo Triple One schriftelijk heeft ingestemd met de door Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen.

3.4. Alle opdrachten van Opdrachtgever gelden als uitsluitend aan Arbo Triple One gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitgesloten.

3.5 Indien door Arbo Triple One ter uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld, heeft Arbo Triple One het recht om (delen uit) eventuele voorwaarden die door de derden aan Arbo Triple One worden opgelegd onverkort ten aanzien van de Opdrachtgever te laten gelden.

 

4. Diensten 

4.1. Arbo Triple One zal de in de Overeenkomst overeengekomen Diensten aan Opdrachtgever verlenen.

4.2. Arbo Triple One zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in een voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Arbo Triple One worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Het behalen van een bepaald (goed) resultaat kan nimmer worden gegarandeerd.

4.3. Voor zover in de Overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Arbo Triple One haar Diensten verlenen binnen de voor Arbo Triple One gangbare termijnen. De in de Overeenkomst genoemde termijnen zijn slechts indicatief en betreffen geen fatale termijnen.

4.4. Indien een wijziging in de, voor een Overeenkomst tussen Partijen relevante, wet- en regelgeving voor Arbo Triple One dan wel voor Opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich mee brengt, worden de Diensten, verricht door Arbo Triple One op grond van deze nieuwe verplichtingen, geacht per direct deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht alle uit de wijzigingen, als bedoeld in dit artikel 4.4 voortvloeiende (extra) kosten aan Arbo Triple One te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.

4.5. Naast de voornoemde wijzigingsbevoegdheid is Arbo Triple One tevens gerechtigd op enig moment de overeengekomen Diensten te wijzigen door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever. Een dergelijke wijziging zal echter niet eerder van toepassing zijn dan acht (8) weken na de dagtekening van de schriftelijke mededeling. Indien Arbo Triple One gebruik maakt van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel 4.5, is de Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van de wijziging van de Diensten conform het bepaalde in artikel 9 van de overeenkomst tussen partijen.

 

5. Gevolgen van niet of niet tijdige betaling 

5.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist.

5.2. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is Opdrachtgever aan Arbo Triple One de wettelijke handelsrente verschuldigd en zijn alle vorderingen van Arbo Triple One op Opdrachtgever terstond opeisbaar, ook als de betalingstermijn hiervoor nog niet is verstreken. 3

5.3. Voorts is Opdrachtgever de in redelijkheid door Arbo Triple One gemaakte kosten voor invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten (waaronder begrepen de kosten van zowel interne alsmede externe rechtsbijstand) verschuldigd ter hoogte van vijftien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150.

5.4. Onverminderd de overige rechten en vorderingen van Arbo Triple One, is Arbo Triple One in het geval dat Opdrachtgever in verzuim is op grond van artikel 5.1 – gerechtigd de te leveren Diensten op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 9.2. van de overeenkomst tussen partijen. Duidelijkheidshalve zij vermeld dat opschorting van de overeengekomen Diensten de verplichting van Opdrachtgever om de openstaande facturen te voldoen onverlet laten.

5.5. Ter voorkoming van twijfel zij vermeld dat Arbo Triple One niet aansprakelijk is voor enige schade die (mede) het gevolg is of samenhangt met de opschorting van Diensten door Arbo Triple One.

5.6 Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle overige schade die Arbo Triple One daardoor lijdt. De opgave van de schade van Arbo Triple One staat, behoudens te leveren tegenbewijs door Opdrachtgever tussen partijen vast.

 

6. Aansprakelijkheid 

6.1. De totale aansprakelijkheid van Arbo Triple One wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever aan Arbo Triple One heeft betaald in het jaar waarin het schadetoebrengende feit heeft plaatsgevonden met een maximum van € 2.500 per gebeurtenis en € 10.000 per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6.2. De aansprakelijkheid van Arbo Triple One voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000 per gebeurtenis per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Indien Opdrachtgever schade lijdt die door zijn verzekering wordt gedekt, is Arbo Triple One voor die schade niet aansprakelijk.

6.3. De aansprakelijkheid van Arbo Triple One voor (i) indirecte schade, (ii) gevolgschade, (iii) gederfde winst, (iv) gemiste besparingen, (v) verminderde goodwill, (vi) schade door bedrijfsstagnatie, (vii) schade als gevolg van aanspraken van klanten c.q. afnemers van Opdrachtgever, (viii) schade als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte, (ix) schade door verlies, vernietiging of verminking van gegevens en (x) schade als gevolg van premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen is uitgesloten.

6.4. De in artikel 6.1 tot en met 6.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Arbo Triple One of haar bedrijfsleiding. De aansprakelijkheid is maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de verzekering van Arbo Triple One wordt uitgekeerd. Voorafgaande aan een eventuele uitkering door de verzekeraar is Arbo Triple One nimmer verplicht tot betaling van een (deel)vergoeding. Indien om wat voor redden dan ook geen uikering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500.

6.5. Ter voorkoming van twijfel zij vermeld dat Arbo Triple One niet aansprakelijk is voor enige schade die (mede) het gevolg is van het niet (juist, tijdig of volledig) nakomen door Opdrachtgever van verplichtingen rustend op Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, opgenomen in de werkafspraken of op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Onder deze verplichtingen vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, het op de juiste wijze verstrekken van alle relevante informatie aan Arbo Triple One en het naleven van de door Arbo Triple One gestelde dan wel wettelijke termijnen. Arbo Triple One is voorts niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet (juist, tijdig of volledig) opvolgen door Opdrachtgever van instructies en adviezen van Arbo Triple One of door haar ingeschakelde derden. 4

6.6. In geval van mondelinge of telefonische communicatie tussen Partijen is Arbo Triple One niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of samenhangende met misverstanden of uit onjuist overgekomen informatie.

6.7. Opdrachtgever dient binnen één (1) kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het schadetoebrengende feit Arbo Triple One schriftelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade. Iedere vordering ot schadevergoeding tegen Arbo Triple One vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

6.8. Het bepaalde in dit artikel 6 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Arbo Triple One zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. Arbo Triple One bedingt ten behoeve van haar personeel of de door haar ingeschakelde hulppersonen dat deze niet rechtstreeks aansprakelijk kunnen worden gesteld door Opdrachtgever.

 

7. Overmacht 

7.1. Arbo Triple One is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Alle omstandigheden die de naleving van de Overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid niet voor risico van Arbo Triple One behoren te komen, worden beschouwd als niet-toerekenbare tekortkoming en leveren overmacht op.

7.2. De in artikel 12.1 genoemde omstandigheden doen zich onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor in geval van ziekte van het betrokken personeel en/of hulppersonen, oorlog,oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen of dreigingen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse enbuitenlandse overheden, sabotage, (algehele) werkstaking, bedrijfsbezetting, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van goederen en/of diensten, computer- of elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, bedrijfsongeval, epidemieën ten gevolge waarvan nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

7.3. Arbo Triple One is verplicht zich alle inspanningen te getroosten die van een modern bedrijf mogen worden verwacht om het geautomatiseerde systeem waarmee zij werkt te beveiligen en om het online verzenden van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen. De in artikel 7.1 en 7.2 genoemde omstandigheden doen zich echter eveneens onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor indien derden zich – ondanks voornoemde inspanningen van Arbo Triple One- op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot het geautomatiseerde systeem waar Arbo Triple One mee werkt en schade veroorzaken door verminking, onrechtmatig gebruik, verwijdering of aanvulling van geautomatiseerde bestanden.

7.4. Indien één van de Partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen gaan voldoen als gevolg van overmacht, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In voornoemd geval wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht uitvoering door Arbo Triple One onmogelijk maakt, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding, onverlet de verplichting van Arbo Triple One om zich in te spannen de oorzaak van de overmachtsituatie weg te nemen.

7.5. Indien één van de Partijen gedurende een periode langer dan twee maanden door overmacht verhinderd is de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, of vanaf het moment dat vaststaat dat de overmachttoestand langer dan twee maanden zal duren, is elk van de Partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

7.6. Indien één van de Partijen de Overeenkomst opzegt op grond van artikel 7.5, zullen Partijen overgaan tot finale afrekening.

 

8. Inschakelen van derden 

8.1. Arbo Triple One is gerechtigd bij de uitvoering van Diensten of andere werkzaamheden derden in te schakelen.

8.2. Het is mogelijk dat deze derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Arbo Triple One toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden. 5

8.3. Arbo Triple One is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in de van hen ontvangen informatie.

8.4. Opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht anders dan na overleg met Arbo Triple One.

 

9. Verbod op overname personeel 

9.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arbo Triple One tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook,personeel van Arbo Triple One of door Arbo Triple One ingeschakelde derden (of diens personeel) die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Diensten of andere werkzaamheden, (i) in dienst te nemen, (ii) met hen over indiensttreding te onderhandelen en/of (iii) op andere wijze dan contractueel met Arbo Triple One overeen gekomen direct of indirect werkzaam te laten zijn.

9.2. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 9.1 van deze Overeenkomst verbeurt Opdrachtgever ten gunste van Arbo Triple One een terstond, zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete ter hoogte van een bruto jaarsalaris van de betrokken werknemer, met een minimum van € 50.000, per overtreding, onverminderd alle andere rechten en vorderingen van Arbo Triple One.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen 

10.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

10.2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten ontstaan, zullen, behoudens een regeling in der minnen, uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Aanvullende algemene voorwaarden voor Consultancy diensten 

 

11. Toepasselijkheid 

11.1.Partijen kunnen naast het sluiten van een Overeenkomst voor Diensten tevens een separate Overeenkomst(en) sluiten voor het leveren van Consultancy Diensten. Artikel 3.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing.

11.2. Ingeval van Consultancy Diensten geldt, naast het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 10, het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 15. Ingeval van strijdigheid van de eerstgenoemde artikelen met de laatst genoemde artikelen prevaleert het bepaalde in de laatstgenoemde artikelen.

 

12. Consultancy Diensten 

12.1. Arbo Triple One zal de in de Overeenkomst overeengekomen Consultancy Diensten aan Opdrachtgever verlenen. Ter voorkoming van twijfel zij daarbij vermeld dat eventuele aanvullende dienstverlening, die geen onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst voor Consultancy Diensten, door Arbo Triple One apart in rekening wordt gebracht. Arbo Triple One stelt Opdrachtgever vooraf op de hoogte van de kosten voor deze aanvullende dienstverlening. h.

12.2. Alle door Arbo Triple One in de Overeenkomst voor Consultancy Diensten genoemde tarieven zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Daarbij zij vermeld dat over medische handelingen geen BTW wordt geheven.

 

13. Duur 

13.1. Tenzij in de Overeenkomst voor Consultancy Diensten anders is bepaald, wordt de Overeenkomst voor de levering van Consultancy Diensten aangegaan voor de duur van een Traject, waarna de Overeenkomst van rechtswege eindigt tenzij de looptijd door Partijen wordt verlengd.

13.2. Opdrachtgever verplicht zich de Consultancy Diensten binnen zes (6) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst voor de levering van Consultancy Diensten af te nemen, tenzij in voornoemde Overeenkomst een andere termijn is bepaald. Indien Opdrachtgever de 6

Consultancy Diensten niet binnen voornoemde termijn afneemt, is Arbo Triple One gerechtigd de overeengekomen vergoeding voor de Consultancy Diensten volledig in rekening te brengen.

 

14. Annulering 

14.1. Een afspraak betreffende één individuele Werknemer dient uiterlijk twee (2) werkdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst.

14.2. Afspraken betreffende meer dan één Werknemer of betreffende een Traject dienen uiterlijk eenentwintig (21) kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst.

14.3. In het geval van annulering van Trainingen gelden de volgende voorwaarden:

14.3.1. Bij annulering tot achtentwintig (28) kalenderdagen voor aanvang van de Training is Opdrachtgever € 25 administratiekosten per Werknemer verschuldigd.

14.3.2. Bij annulering binnen achtentwintig (28) kalenderdagen voor aanvang van de Training is Opdrachtgever, ongeacht de reden van annulering, de volledige overeengekomen vergoeding voor de Training verschuldigd. Voor annulering van een deel van de Training wordt deze regeling naar rato toegepast.

14.3.3. Als de Training op verzoek van Opdrachtgever wordt verschoven naar een latere datum is Opdrachtgever bij verschuiving tot achtentwintig (28) kalenderdagen voor aanvang van de Training € 25 administratiekosten per Werknemer verschuldigd. Bij verschuiving binnen zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de Training is Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding voor de Training verschuldigd, ongeacht de reden van het verschuiven van de Training.

14.4. In het geval annulering niet of later geschiedt dan zoals bepaald in de artikelen 14.1 tot en met 14.3, of indien een (ex-)Werknemer niet verschijnt, is Arbo Triple One gerechtigd de overeengekomen vergoeding voor de Consultancy Diensten (voor de betreffende Werknemer) in rekening te brengen bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van Arbo Triple One om de door haar overige gemaakte kosten in rekening te vorderen.

14.5. Arbo Triple One is gerechtigd in redelijkheid een geplande afspraak of Training te wijzigen voor wat betreft de locatie en/of het tijdstip. Arbo Triple One zal deze wijziging uiterlijk achtenveertig (48) uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken aan Opdrachtgever, waarbij voor de locatie maximaal één (1) uur reistijd (enkele reis) wordt aangehouden.

 

15. Geheimhouding 

15.1. Alle vertrouwelijk informatie betreffende Opdrachtgever of een Werknemer van Opdrachtgever die Arbo Triple One verkrijgt bij de uitvoering van haar Consultancy Diensten, en waarvan Arbo Triple One weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt vertrouwelijk behandeld. Arbo Triple One zal voornoemde vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekken, tenzij Arbo Triple One op grond van een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is of indien Arbo Triple One hiertoe toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever of de betreffende Werknemer.

15.2. Arbo Triple One zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in artikel 15.1 opleggen aan haar werknemers en door haar bij de uitvoering van de Consultancy Diensten ingeschakelde derden.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

Arbo Triple One BV

Huis ter Heideweg 28

3705 LZ Zeist